Pravo na jednostrani raskid ugovora

Potrošač može ugovor jednostrano raskinuti u roku od 14 (četrnaest) dana bez navođenja razloga.

Rok od 14 (četrnaest) dana započinje teći od dana kada je Potrošaču ili trećoj osobi određenoj od strane Potrošača, a koja nije prijevoznik, proizvod predan u posjed.

Ukoliko Potrošač jednom narudžbom naruči više komada proizvoda koji trebaju biti isporučeni odvojeno, odnosno ako je riječ o robi koja se dostavlja u više komada ili više pošiljki, rok od 14 (četrnaest) dana započinje teći od dana kada je Potrošaču ili trećoj osobi određenoj od strane Potrošača, a koja nije prijevoznik, predan u posjed zadnji komad ili zadnja pošiljka proizvoda.

Ako je ugovorena redovita isporuka robe kroz određeni period, rok od 14 (četrnaest) dana započinje teći od dana kada je Potrošaču ili trećoj osobi određenoj od strane Potrošača, a koja nije prijevoznik, predan u posjed prvi komad ili prva pošiljka proizvoda.

Ukoliko Potrošač ne bude obaviješten o pravu na raskid ugovora, pravo Potrošača na jednostrani raskid ugovora prestaje po isteku 12 (dvanaest) mjeseci od isteka roka od 14 (četrnaest) dana.

Ako je Prodavatelj dostavio Potrošaču obavijest o pravu na raskid ugovora u roku od 12 (dvanaest) mjeseci pravo na jednostrani raskid ugovora prestaje po isteku roka od 14 (četrnaest) dana od kada je Potrošač primio tu obavijest.

Da bi Potrošač mogao ostvariti pravo na jednostrani raskid ugovora, isti mora pisano Prodavatelja obavijestiti o svojoj odluci o jednostranom raskidu ugovora prije isteka roka od 14 (četrnaest) dana i to nedvosmislenom izjavom poslanom elektroničkom poštom na adresu: info@ljekarne.hr, u kojoj će navesti svoje ime i prezime, adresu, broj telefona ili adresu elektroničke pošte.

Potvrdu primitka izjave o jednostranom raskidu ugovora Prodavatelj će dostaviti Potrošaču bez odgađanja na adresu e-pošte.

U slučaju raskida ugovora, svaka je strana dužna vratiti drugoj strani ono što je primila na temelju ugovora.

Osim kada je Prodavatelj ponudio da robu koju Potrošač vraća sam preuzme, Prodavatelj mora izvršiti povrat plaćenog tek nakon što mu roba bude vraćena.

Potrošač je dužan izvršiti povrat robe na adresu s koje je ista dostavljena. Informaciju o adresi Potrošač može pronaći na paketu u kojem je roba dostavljena, kao i na računu.

Prodavatelj nije u obvezi izvršiti povrat dodatnih troškova koji su rezultat Potrošačeva izričitog izbora vrste prijevoza koji je različit od najjeftinije vrste standardnog prijevoza koji je ponudio Prodavatelj.

Prodavatelj mora izvršiti povrat plaćenoga služeći se istim sredstvima plaćanja kojim se koristio Potrošač prilikom plaćanja, osim ako Potrošač izričito ne pristane na neko drugo sredstvo plaćanja, te uz pretpostavku da Potrošač ne bude obvezan platiti nikakve dodatne troškove za takav povrat.

Osim ako je Prodavatelj ponudio da robu koju Potrošač vraća sam preuzme, Potrošač mora izvršiti povrat robe bez odgađanja, a najkasnije u roku od 14 (četrnaest) dana od kada je obavijestio Prodavatelja o svojoj odluci da raskine ugovor.

Smatra se da je Potrošač izvršio svoju obvezu povrata robe na vrijeme ako prije isteka roka pošalje robu ili je preda Prodavatelju, odnosno osobi koju je Prodavatelj ovlastio da primi robu.

Sve troškove povrata proizvoda Potrošač je dužan snositi sam.

Potrošač je odgovoran za svako umanjenje vrijednosti robe koje je rezultat rukovanja robom osim onog koje je bilo potrebno za utvrđivanje prirode, obilježja i funkcionalnosti proizvoda. Kako bi Potrošač utvrdio prirodu, obilježja i funkcionalnosti robe isti može postupati sa robom i pregledati robu isključivo na način na koji je to uobičajeno pri kupnji robe u prostorijama Prodavatelja.

Robu koju Potrošač namjerava vratiti u roku od 14 (četrnaest) dana isti ne smije prepravljati, koristiti, niti smije poduzimati osobito bilo koje radnje koje se ne smiju poduzimati u fizičkoj poslovnici Prodavatelja, kao i one kojima bi umanjio vrijednost robe.

U slučaju umanjenja vrijednosti proizvoda koje je rezultat rukovanja proizvodom Prodavatelj će se naplatiti iz iznosa primljene kupoprodajne cijene u omjeru umanjenja vrijednosti robe prema vlastitoj procjeni uzimajući u obzir objektivne kriterije svakog pojedinog slučaja.